Projekty 2008

V roce 2008 jsme řešili následující projekty:

Večery pro zahřátí v roce 2008. Jednou měsíčně jsou v Ateliéru Prčice připraveny menší komorní společensko-kulturní akce s kvalitním obsahem. Večery pro zahřátí jsou organizované ve spolupráci s Ateliérem Prčice a Informačním centrem Města Sedlec-Prčice. V roce 2008 proběhly následující akce:
- pátek 29. 2. 2008 od 19 hod. – Autorské čtení Natálie Kocábové – první historická akce 
- pátek 21. 3. 2008 od 19 hod. – Beseda s účastníky výpravy do francouzského města Saint-Leu-la-Forêt, které chce s Městem Sedlec-Prčice navázat spolupráci
- pátek 11. 4. 2008 od 19 hod. – Občanské sdružení Bodaj – beseda o humanitární činnosti v dětských domovech na Ukrajině
- pátek 9. 5. 2008 od 19 hod. – Beseda s Lejlou Abbasovou 
- pátek 6. 6. 2008 od 19 hod. – S Janou Barešovou a Petrem Filipem po Srí Lance 
- pátek 29. 8. 2008 od 19 hod. – Beseda s režisérkou Olgou Sommerovou 
- pátek 28. 11. 2008 od 19 hod. – Cestopisná přednáška – Syrsko-libanonské posezení – Pavel Pšenička a Bohumír Krampera
- pátek 19. 12. 2008 od 19 hod. – Beseda „O horké Arábii“ s Jitkou Kosíkovou

Projekty firemního dobrovolnictví ve spolupráci s Fórem dárců probíhají v Komunitním centru Ateliér Prčice již od roku 2007. V roce 2008 u nás proběhly následující akce:
 pátek 4.4. – dobrovolnický den firmy Česká spořitelna a.s., 4 účastníci
 pátek 18.4. – dobrovolnický den firmy T-Mobile a.s., 3 účastníci
 pátek 9.5. – dobrovolnický den firmy Česká spořitelna a.s., 1 účastník
 pátek 16.5. – dobrovolnický den firmy KPMG s.r.o., 12 účastníků
 pátek 27.6. – dobrovolnický den firmy ČEZ a.s., 9 účastníků
 pátek 5.9. – dobrovolnický den firmy Ernst & Young, 16 účastníků

Realizované projekty obecně prospěšné společnosti Český Merán v roce 2008

Krčínova cyklostezka Sedlčany – Sedlec-Prčice. Na základě poslední schůzky starostů obcí (Jesenice, Nedrahovice, Kosova Hora, Sedlčany a Sedlec-Prčice) dne 24.11. 2008 došlo k odstoupení realizace projektu s názvem „Krčínova cyklostezka Sedlčany – Sedlec-Prčice“. Důvodem byla vysoká výše nákladů na zpracování projektové dokumentace (cca 2 mil Kč) a následné realizace projektu. Na projektovou dokumentaci se naší o.p.s. podařilo na podzim roku 2008 z Krajského úřadu Středočeského kraje získat dotaci ve výši 224.496,- Kč. Na začátku roku 2009 budou probíhat další jednání o změně využití dotace a zkrácení stezky pouze na úsek ve správním území města Sedlec-Prčice. Jestliže nedojde ke schválení tohoto záměru bude dotace v roce 2009 vrácena. Nezdar projektu je pro Český Merán o.p.s. značnou ztrátou, neboť se na realizaci přípravných aktivit významně podílela:
 Říjen 2006 – zpracování žádosti o dotaci a získání dotace ve výši 70.000,- Kč
 Rok 2007 – koordinace projektu a zajišťování jednání se zpracovateli a zadavateli projektu
 Prosinec 2007 – zpracování závěreční zprávy projektu
 Červenec 2008 – administrativní činnosti spojené se zajištěním Dodatku č. 1 k poskytnuté dotaci z roku 2007 – změna využití prostředků na studii výběru tras s ohledem na nedostatek financí pro zpracování celé projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
 Září 2008 – zpracování druhé žádosti o dotaci a získání
 Červenec – prosinec 2008 – koordinace projektu a zajišťování jednání se zpracovateli a zadavateli projektu
 Listopad – prosinec 2008 – jednání se starosty obcí ohledně pokračování projektu, jednání se zpracovateli projektu ohledně vyúčtování dotace a jednání s krajským úřadem ohledně vrácení dotace.

V květnu 2008 byla odeslána závěrečná zpráva projektu s názvem „Ozelenění, barvami oživení a veřejnosti otevření nádvoří Ateliéru Prčice“. Projekt byl podpořen brněnskou Nadací Partnerství v roce 2007 = výše grantu byla 80.000,- Kč a celkový rozpočet byl 100.422,- Kč.
Realizace projektu probíhala od března roku 2007. Postupně proběhla dvě plánovací setkání s veřejností za účasti architekta projektu. Tím se stal Adam Vízek, student architektury na Umělecko průmyslové vysoké škole v Praze. Většina prací byla realizována během léta roku 2007 místními firmami a studenty v rámci dvou mezinárodních pracovních táborů mládeže. Výsadba zeleně proběhla na podzim a na jaře roku 2008. Proměněné nádvoří Ateliéru Prčice se stalo centrem kulturního dění nejen na území Prčice, ale i celého městečka Sedlec-Prčice a regionu Český Merán. Z nevzhledného a zanedbaného prostoru se během krátké doby stalo příjemné zákoutí v centru městské památkové zóny, které návštěvníky osloví nevšední atmosférou danou spojením historie starého židovského domu s moderním designem a výtvarným uměním. Od února 2008 jsou v Komunitním centru pravidelně organizované tzv. Večery pro zahřátí – letošními významnými akcemi bylo např. autorské čtení Natálie Kocábové nebo představení nadace moderátorky Lejly Abbasové. Nádvoří je dnes možno využívat pro různorodé aktivity různorodých zájmových skupin. Slavnostní otevření nádvoří Ateliéru Prčice se konalo v sobotu 17. května 2008.

V září 2007 jsme do grantového kola Nadace Via (Fond místního rozvoje) předložili projekt s názvem „Komunitní centrum „Ateliér Prčice“ – tvůrčí prostor tvůrčí komunity“. Projekt byl podpořen v plné výši – tj. grant 70.000,- Kč, naše spoluúčast činila 20.532,- Kč. Celkem bylo předloženo 126 žádostí různých neziskových organizací z celé České republiky. Vybráno bylo pouhých 20 žadatelů a my mezi nimi – docela úspěch. Cílem projektu bylo vytvořit z Ateliéru Prčice fungující komunitní centrum přístupné všem místním zájmovým organizacím a široké veřejnosti. Snahou bylo nastartovat organizaci společensko-kulturních aktivit tak, aby byla zkvalitněna nabídka využití volného času místních obyvatel a návštěvníků regionu. Realizace projektu se dle projektového záměru týkala 3 konkrétních okruhů:
1. dovybavení nového sídla Český Merán o.p.s. s názvem „Ateliér Prčice“ tak, aby se stal otevřeným komunitním centrem s aktivitami např. pro děti, mládež, maminky s dětmi, seniory, zájmové organizace. Konkrétní realizované aktivity – např. nákup a položení dlažby ve společenské místnosti Ateliéru, nákup a truhlářské opravy stolů a židlí pro setkávání a kulturně-společenské akce, nákup regálů pro odbornou knihovnu, 2 ks stojanů na kola, 1 ks akumulaček a datavideoprojektoru s plátnem.
2. zajištění technického a organizačního provozu komunitního domu během celého roku – technické zajištění provozu bylo zejména otázkou finančních prostředků, organizační zajištění provozu je zároveň otázkou spolupracujících osobností (jejich motivace) a partnerských organizací. Konkrétní realizované aktivity technického provozu – např. bylo vyřešeno topení formou akumulaček s tarifem nočního proudu a byl vyroben dřevěný vjezd pro vozíčkáře. Konkrétní realizované aktivity organizačního provozu – o organizační chod komunitního centra se staral především organizační tým projektu. Výrazným přínosem v oblasti propagace a přípravy akcí byla spolupráce s Informačním centrem Města Sedlec-Prčice. Pracovnice centra, Alice Valsová, byla vždy nápomocna s řešením vzniklých problémů – tel.: 317 834 328.
3. pomoc při rozjezdu nových dlouhodobých aktivit – šlo o vytvoření systému organizace společenských a kulturních akcí a aktivit. Konkrétní realizované aktivity – pravidelně jednou měsíčně se v Ateliéru Prčice konaly kulturně-společenské akce nazvané „Večery pro zahřátí“. Pravidelně se v Ateliéru scházela správní rada obecně prospěšné společnosti Český Merán (cca 8 osob), Vlastivědný spolek Český Merán (cca 10 osob) a naše realizační skupina (cca 4-6 osob). Další aktivitou byla spolupráce na propagaci Městské památkové zóny Sedlec-Prčice – byly graficky připraveny a vyrobeny 3 informační panely – panel o historii a současnosti Ateliéru Prčice (A3), panel s plánem města pro nám. 7 května v Sedlci a panel s plánem města na Vítkově nám. v Prčici. Dále byl připraven záměr vytvoření vycházkového okruhu Městskou památkovou zónou Města Sedlec-Prčice. V rámci záměru vytvoření trvalé expozice regionálního muzea byla započata příprava expozice „Zmizelí sousedé – vzpomínání na židovskou komunitu“. Za účasti místní mládeže byl ve spolupráci s o.s. INEX-Sdružení dobrovolných aktivit organizován jeden mezinárodní dobrovolnický tábora pro mládež v termínu od 14.7. do 28.7. 2008. Pro propagaci činností Komunitního centra Ateliér Prčice byl vydán propagační materiál v nákladu 1000 ks.

V rámci grantového programu Mladí lidé a komunita (neformální skupiny mladých lidí) byl do Nadace Vodafone Česká Republika předložen dne 15.11.2007 projekt s názvem „Konečně tvůrčí prostor naší tvůrčí komunity“. Projekt byl předložen samostatně skupinou mladých lidí vedených Jakubem Trnobranským a Romanou Koblihovou. Garantem projektu byl Zdeněk Sedláček z Český Merán o.p.s. Rozpočet projektu byl celkem 85.000,- Kč. Cílem projektu bylo vytvoření místa, kde se něco bude dít – magnet pro mladé lidi ze široké okolí. Pro místní mládež měl projekt mít význam hlavně v možnosti zkusit si něco organizovat, poznat zajímavé lidi a udělat něco pro druhé. V rámci tohoto projektu byla propagována Městská památková zóna města Sedlec-Prčice ve výši 12.000,- Kč. Konkrétní náplní byly kresby objektů začleněných do vycházkového okruhu městskou památkovou zónou (5000,- Kč) a příprava informačních letáků (7000,- Kč). Závěrečná zpráva projektu byla Nadaci Vodafone ČR předložena 15.12.2008.

Do programu Strom života Nadace Partnerství (Malé granty do 20.000 Kč) byl v lednu 2008 předložen projekt „Konec stříbrných smrčků na návsích osad Českého Meránu“. Cílem tohoto pilotního projektu je odstranit nevhodné dřeviny z návsí či veřejných prostor osad města Sedlec-Prčice a ve spolupráci s místními spolky či jednotlivými občany je nahradit druhově vhodnou a typickou zelení. Byly vybrány dvě lokality – Měšetice a Sedlec, kde místní projevili zájem a kde byly v minulosti vysazeny nevhodné dřeviny. Rozpočet projektu byl celkem 25.500,- Kč, dotace činila 13.500,- Kč.  Realizace: Vlastními silami místních obyvatel byla ve dvou lokalitách vysazena zeleň a instalováno posezení. V lokalitě Družstevní ulice v Sedlci bylo nejdříve pokáceno několik netypických jehličnanů a následně byla provedena výsadba keřů. V Měšeticích bylo v okolí památkově chráněné kaple sv. Petra a Pavla poraženo několik stříbrných smrčků. Nahraženy byly typickou lípou srdčitou. Rovněž v Měšeticích, na prostranství u bytovky, byly vysazeny 2 lípy a před restaurací U Kardů čtyři jeřáby. Dále byly z celkového rozpočtu projektu ve výši 25.500,- Kč pořízeny dvě lavičky a dva odpadkové koše. Rádi bychom tímto poděkovali paní Ludmile Krotilové ze Sedlce a Pavlovi Jandovi z Měšetic, kteří práce spojené s projektem organizovali.

Fond kultury Středočeského kraje na rok 2008. Do Fondu kultury Středočeského kraje byl předložen projekt s názvem „Kulturní léto Českého Meránu“. Projekt byl podpořen ve výši 15.000,- Kč. Celkový rozpočet byl 23.070,- Kč. Projekt byl realizován v měsících červen – září 2008. V rámci projektu se podařilo v Ateliéru Prčice vytvořit zajímavou nabídku kulturních aktivit během letních prázdnin, zajistit výraznou propagaci aktivit a iniciovat vznik záměru „Vycházkového okruhu Městskou památkovou zónou města Sedlec-Prčice“
Informace o akcích, které v rámci projektu proběhly:
28.6. 2008 – Vernisáž výstavy „Držím se rukama“ – obrazy a objekty Kateřiny Novákové. Výstava probíhala ve dnech 28.6. – 18.7. 2008. Slavnostní vernisáž proběhla v sobotu 28.6. 2008 v den konání Derby Sedlec versus Prčice a byl to de facto začátek letní turistické sezóny v Českém Meránu.
28.6. 2008 – Derby Sedlec-Prčice – 9. ročník. V Ateliéru Prčice se konala soutěž Sudoku a Kámen – nůžky – papír.
4.7.2008 – Setkání Klubu českých turistů Sedlec-Prčice a přednáška na téma „Možnosti využití přírodního a kulturního bohatství Českého Meránu k rozvoji šetrné turistiky“ (od 18 hod).
od 14.7. do 28.7. 2008 – mezinárodní dobrovolnický tábor pro mládež. Akce byla pořádána ve spolupráci s o.s. INEX-Sdružení dobrovolných aktivit. Účastníky bylo 8 cizinců a 6 místních dobrovolníků – studentů. V rámci workcampu proběhly dvě pracovní dílny pod vedením výtvarnice Marie Zemanové-Míkové. První dílna byla zaměřena na zvládnutí techniky mozaiky a druhá měla téma – malování na přírodní materiály.
od 19.7. do 8.8. 2008 – „Zvíře“ – tématická výstava pohledem mladých výtvarníků
25.7. 2008 – vystoupení hudební skupiny Trendy Brandy. Vstupné bylo dobrovolné a účast cca 30 osob.
od 9.8. do 30.8. 2008 – „Iluze a realita“ – tématická výstava pohledem mladých výtvarníků
„Dozpívající dětství“ – fotografie Karla Vepřeka ml.
10.8. 2008 – Prčické posvícení sv. Vavřince
23.8. 2008 – „Bumtarata na vrata“ – divadelně hudební festival (benefiční akce pro neziskovou organizaci Ochrana fauny ČR z Votic). Vstupné bylo 100,- Kč a pro studenty sleva na 60,- Kč. Na vstupném se vybralo 3.000,- Kč a zúčastnilo se celkem 46 platících osob. V rámci dotace z Fondu kultury Středočeského kraje byla pro festival zajištěna zvuková aparatura, zvukař, montáž a demontáž podia.
29.8. 2008 – Setkání Vlastivědného spolku Český Merán od 17 hod. Byl zde diskutován záměr vytvoření „Vycházkového okruhu městskou památkovou zónou města Sedlec-Prčice“.
29.8. 2008 – Beseda s Olgou Sommerovou – O čem sní Olga Sommerová. Beseda měla velký úspěch a přítomno bylo 65 osob.